logo_transparentpng

Návštevný poriadok

WILD PARK RESORT


I. Upozornenie

1. Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu Wild Parku návštevník súhlasí s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

2. Návštevník svojím vstupom do areálu Wild Parku udeľuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, ktoré budú nadobudnuté v priebehu jeho prítomnosti v areáli, smú byť použité podľa uváženia Wild Parku, a to bez akéhokoľvek nároku návštevníka na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia.

3. Návštevník je oprávnený vstúpiť do areálu Wild Parku iba na to určeným vstupom a tak isto ho rovnakým spôsobom opustiť.

4. Deťom do 12 rokov je povolený vstup do Wild Park len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

5. Za mladistvých návštevníkov do 18 rokov zodpovedá sprievod či ich zákonný zástupca.

6. Účasť na náučných stretnutiach je na vlastné nebezpečenstvo.

7. Wild Park nezodpovedá za škody či ujmy na zdraví a majetku návštevníkov vzniknuté v súvislosti s porušením tohto návštevného poriadku.

8. Wild Park nezodpovedá za škody na odcudzených veciach návštevníka, najmä nezodpovedá za odstavené kočíky a odložené osobné veci.

line1png

II. Zákazy

Návštevníkovi je zakázané:

1. Vodenie či prenášanie psov a ostatných zvierat do areálu (Jedinou výnimkou, kedy je vstup so psom povolený, je návšteva nevidiacich návštevníkov v sprievode vodiacich psov. Všetky požiadavky vstupu asistenčných psov do areálu Wild Parku riešime individuálne s konkrétnym záujemcom).

2. Vjazd všetkých motorových a nemotorových vozidiel návštevníkov do areálu Wild Parku (vrátane detských bicyklov).

3. Vstupovať s bicyklom, kolobežkou, trojkolkou a detským odrážadlom (využite  miesto pred vchodom) a s nafukovacími balónikmi.

4. Vnesenie a používanie skateboarda a kolieskových korčúľ v areáli Wild Parku.

5. Používanie rádiomagnetofónov a iných multimediálnych prístrojov určených na hlasnú produkciu, hudobných nástrojov a podobných predmetov.

6. Zákaz vstupu so zbraňou, výbušninami, nebezpečnými chemikáliami a zábavnou pyrotechnikou.

7. Prísny zákaz manipulácie s otvoreným ohňom.

8. Fajčiť na miestach iných ako na to určených.

9. Vnášať a používať Drony alebo iné zariadenia na diaľkové či manuálne ovládanie.

10. Kŕmenie zvierat, ich hladenie ( mimo náučných stretnutí ), vyrušovanie alebo ohrozovanie, vhadzovanie akýchkoľvek predmetov do voliér.

11. Rušiť voľne žijúce vtáctvo a zvieratá, vrátane drobných obyvateľov parku ako hmyz, pavúky a pod.

12. Trhanie a ničenie zelene Wild Parku, zbieranie ovocných a lesných plodov, znečisťovanie areálu Wild Parku.

13. Vstupovať za ohradenie, preliezanie ohrád a bariér, lezenie po stromoch, vstup mimo návštevnícku trasu predovšetkým do porastov a parkových plôch alebo do iných verejnosti nesprístupnených priestorov.

14. Ničiť majetok Wild Parku a majetok iných osôb. Pri poškodení majetku alebo zariadenia Wild Parku bude od Vás požadovaná náhrada škody.

15. Odhadzovať odpad mimo k tomu určených odpadových nádob.

line2png

III. Povinnosti návštevníka

Návštevník je povinný:

1. Zakúpiť si pri vstupe do Wild Parku minimálne základný vstup a uchovať si doklad pre prípad kontroly po celú dobu návštevy Wild Parku.

2. Zabezpečiť bezpečnosť svojich detí. Za správanie detí zodpovedá ich plnoletý dozor (rodičia, doprovod, pedagogický dozor pri skupinách).

3. Dodržiavať prevádzkovú dobu Wild Parku, ktorá sa môže meniť v závislostí na okolnostiach.

4. Poslúchnuť príkazy pracovníkov Wild Parku, ktorý majú právo nevpustiť či vykázať z areálu podnapité osoby alebo osoby pod vplyvom návykovej látky, osoby narušujúce riadnu prevádzku a bezpečnosť v areáli Wild Parku či osoby bez zakúpeného vstupu.

5. Dodržiavať pokyny na informačných a zákazových tabuliach a značkách a stanovené pokyny pre rôzne aktivity vo Wild Parku. Dbať na pokyny pracovníkov Wild Parku.

6. Rešpektovať pokyny dohliadajúceho zamestnanca a rešpektovať vekové obmedzenia na jednotlivé atrakcie, kde výrobcom stanovené obmedzenia majú len informatívny charakter.

7. Pred účasťou na vzdelávacích programoch s nebezpečným živočíchom (s pravidla mačkovitou šelmou), podľa pokynov personálu Wild Parku vyplniť Informovaný súhlas na stretnutie s nebezpečným druhom živočícha.

8. Dodržiavať odstup od pletiva voliér minimálne 30 cm.
9. Prispôsobiť svoj pohyb po areáli Wild Parku vplyvom počasia.

10. Neriskovať svoje zdravie či ujmu na svojom majetku, ani na zdraví a majetku ostatných osôb.

11. Oznámiť pracovníkom Wild Parku porušovanie návštevného poriadku alebo situácie ohrozujúce bezpečie návštevníkov či zvierat.

12. V prípade vyhláseného nebezpečenstva využiť únikové východy vyznačené na dverách Wild Parku a dbať inštrukcie pracovníkov Wild Parku.

13. V prípade mimoriadnych udalostí (úrazu, nájdenie veci ...) hlásiť túto skutočnosť  pracovníkovi Wild Parku.

14. Strpieť vykázanie pracovníkom Wild Parku z areálu pri hrubom porušení tohto návštevného poriadku.

15. Zoznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a správať sa podľa neho, inak Wild Park nezodpovedá za škody na zdraví či majetku návštevníkov vzniknuté v súvislosti s porušením návštevného poriadku.

16. Návštevník je povinný oznámiť najbližšiemu pracovníkovi organizácie Wild Park n.o. každé, aj povrchové zranenie, ktoré utrpel počas návštevy, a je povinný nechať sa ošetriť buď na mieste, alebo lekárom v zdravotníckom zariadení. Pokiaľ návštevník ošetrenie odmietne, je povinný písomne potvrdiť to, že ošetrenie odmietol.

line3png

Ďakujeme Vám, že návštevný poriadok dodržiavate a prajeme plno krásnych zážitkov vo Wild Parku.